h

SP trekt steun aan tram in

26 september 2012

SP trekt steun aan tram in

De SP kan gezien de huidige financiële situatie van de stad geen verantwoordelijkheid nemen voor het aanleggen van een tram. Dat zeiden SP-wethouder Jannie Visscher en SP-fractievoorzitter Eelco Eikenaar vanochtend tijdens een persconferentie. Tijdens die persconferentie lieten collegepartijen SP en D66 weten een begroting waarin de tram is opgenomen niet te kunnen steunen. Lees hieronder de verklaring van SP-wethouder Jannie Visscher en SP-fractievoorzitter Eelco Eikenaar.

Verklaring wethouder Jannie Visscher

Wanneer ik over een jaar of vijf door onze stad loop, wil ik dat met opgeheven hoofd kunnen doen en de mensen recht in de ogen kunnen kijken. Ik wil me dan niet hoeven schamen als ik om me heen kijk.

Om die reden wil ik geen verantwoordelijkheid nemen voor een besluit om de regiotram aan te leggen. Ook zonder tram zullen er de komende jaren al keuzes gemaakt moeten worden die pijnlijke gevolgen hebben voor de mensen in de stad. Maar met de aanleg van de tram wordt het nog veel erger. Dan resteert een stad waar de leefbaarheid van wijken in het gedrang komt en waar belangrijke voorzieningen wegbezuinigd zijn.

Groningen wacht een zware tijd. Naast de Rijksbezuinigingen die gaten zullen slaan in de voorzieningen voor de Stadjers, hebben we ook de financiële risico's van projecten als Meerstad, Westpoort, Europapark en Suikerunieterrein, zullen er nog jaren grote verliezen zijn bij de sociale werkvoorziening en is er de afgelopen tijd een reeks tegenvallers opgetreden. Tegen die achtergrond is het niet verantwoord dat we ons nu voor jaren vastleggen aan de aanleg en financiering van de tram.

De bereikbaarheid van Groningen is een kwestie die serieuze aandacht vergt en waarin geïnvesteerd moet worden. Maar er zijn veel meer zaken die serieuze aandacht vergen en investeringen. Een goede afweging van de verschillende zaken zal niet meer mogelijk zijn als we nu besluiten tot de aanleg van de tram.

Ik ben overtuigd dat de tram een nuttige bijdrage kan leveren aan het bereikbaar houden van Groningen. Het besluit om ermee te stoppen valt me niet licht. Maar ermee doorgaan betekent dat we een te zware hypotheek nemen op de toekomst. Dan beperken we de ruimte voor toekomstige bestuurders om keuzes te maken, simpelweg omdat er geen geld is, dan moeten we véél snijden in voorzieningen die belangrijk zijn voor de stad en de stadjers, dan kunnen we het weerstandsvermogen minder goed op peil brengen terwijl we heel grote risico's lopen en dan betekent elke nieuwe tegenvaller -en die komen onherroepelijk- dat er veel verder bezuinigd moet worden waar al bezuinigd is.

Volgende week moet de begroting naar de raad worden gestuurd. Gisteren werd in de collegevergadering duidelijk dat dit geen begroting zonder tram wordt. Ik heb me van maart tot vandaag volledig ingezet om met de collega's in het college tot een unaniem voorstel te komen. Dat is niet gelukt, en dat betreur ik enorm. Ik ervaar het als een grote teleurstelling dat ik nu een andere weg kies dan de collega's van PvdA en GroenLinks. Maar ik vind dat ik niet anders kan. Een bestuurder moet vooruitzien en knopen doorhakken waarbij het belang van de gemeenschap de doorslag moet geven. Om die reden vind ik dat ik niet langer steun kan geven aan de aanleg van de tram in Groningen.

Verklaring fractievoorzitter Eelco Eikenaar

Namens mijn fractie wil ik een toelichting geven op de nu ontstane situatie. Als eerste wil ik zeggen dat ik de verklaring van wethouder Visscher ten volle kan onderschrijven.

De situatie die nu is ontstaan heeft een lange voorgeschiedenis. Het is altijd helder geweest dat de SP-fractie de tram onder voorwaarden heeft gesteund. De belangrijkste voorwaarde was en is de financiële haalbaarheid. De aanleg van de tram mag er volgens de SP niet voor zorgen dat zich een kaalslag voltrekt in de stad. Zo hebben wij dat in ons verkiezingsprogramma geformuleerd en zo is onze lijn de afgelopen jaren geweest, daarvan zijn wij nooit afgeweken.

Het is al ruim een jaar geleden dat ik zei: 'Groningen zonder goed sociaal beleid kan ik me niet voorstellen, zonder tram wel'. Afgelopen juni heb ik daar in het voorjaarsdebat aan toegevoegd dat de aanleg van de tram verder weg was dan ooit. Ik vatte dat samen door te zeggen: 'geen schip met geld, geen tram'. Mijn fractie constateert nu dat dat schip met geld niet binnen is komen varen en dat de financiële problemen nu groter zijn dan in juni. De economische malaise zorgt voor grote tekorten en risico's in de toekomst. Ik denk daarbij aan afboekingen op bedrijventreinen en Meerstad. Tijdens het voorjaarsdebat in juni steunde mijn fractie een motie waarin een meerderheid van de raad uitsprak dat bij een gelijkblijvende financiële situatie de aanleg van tram onverantwoord was. Ik moet nu constateren dat de financiële situatie zelfs verslechterd is.

Dan ontkom je er niet aan te kiezen: de tram of de voorzieningen. Voor ons is die keuze dan niet heel moeilijk. Wat ons betreft kan het niet anders dan dat het geld voor de tram nu ingezet wordt voor onze wijken, goede zorg, het rijke culturele leven en de sociale stad. Ik besef dat daarmee een bereikbaarheidsprobleem blijft bestaan. Maar het is nou eenmaal niet de tijd van de makkelijke keuzes, dat geldt niet alleen voor ons. Niemand ontkomt daaraan. Wie de tram wil aanleggen moet andere dingen laten, de stad zal dan nu en in de toekomst grote offers moeten brengen. Die offers vind mijn fractie onverantwoord en te groot.

De fracties van D66 en SP vragen een spoeddebat aan over de nu ontstane politieke situatie. Feit is dat twee wethouders hun steun aan de tram hebben ingetrokken.

U bent hier