h

De SP en de Reitdiepzone

20 april 2017

De SP en de Reitdiepzone

Het wordt hoog, groot en veel. Omwonenden zijn er niet onverdeeld blij mee. Toch stemde de SP in met de visie op de gebiedsontwikkeling aan de Reitdiepzone. Hieronder legt SP-raadslid Mechteld van Duin uit waarom.

Omwonenden maken zich zorgen om de ontwikkelingen. Wat is er aan de hand?

'Een jaar geleden werden er plannen gemaakt voor de Reitdiepzone. Omwonenden schrokken van de mogelijke plannen en trokken aan de bel. Op aandringen van onder andere de SP is een visie ontwikkeld waardoor verschillende inspraakmomenten georganiseerd zijn. Op deze manier is een duidelijkere, samenhangende visie vastgelegd waarin de mening en visie van omwonenden is meegenomen.'

Bewoners lijken niet helemaal tevreden. Hoe kan dat?

'Niemand zit te wachten op hoge en grote gebouwen naast zijn huis. Het is ook niet niks. Maar het grootste probleem is dat omwonenden bij de eerste planvorming te laat en onvoldoende zijn betrokken. Dan staat de gemeente al meteen om 1-0 achterstand.'

Zijn de plannen voldoende aangepast?

' Wat de SP betreft niet. Wij hebben na veel wikken en wegen voorgestemd. De ontwikkelingen zorgen wel voor meer (sociale) huurwoningen en appartementen waar veel vraag naar is in de stad. Op initiatief van de SP wordt er bij het maken van bouwplannen uitdrukkelijk gekeken naar voorzieningen die ten goede komen aan de buurt. De SP heeft met de visie ingestemd, maar met de kanttekening dat wij de bouwplannen streng zullen toetsen op de verschillende belangen.'

Hebben projectontwikkelaars niet veel te veel macht?

'Ja. Het is op dit moment te moeilijk om te achterhalen wat mogelijke alternatieven zijn en of een ander plan meer recht doet aan de verschillende belangen. De SP wil dat door het stadsbestuur en ontwikkelaars beter wordt beargumenteerd waarom nu juist dít bouwplan de beste optie is en dan niet alleen voor het financiële gewin van de ontwikkelaar.'

U bent hier