h
Verkiezingsprogramma

Leven

Zorg, welzijn, sport, onderwijs, cultuur
Landelijk

Meer en meer wordt de zorg overgeleverd aan de marktwerking, met stijgende kosten tot gevolg. Het kabinet pakt die kosten niet aan, maar verlegt de rekening ervan van de collectieve verzekering naar de individuele huishoudportemonnee. Daardoor krijgen mensen met een smalle beurs niet langer de zorg die ze nodig hebben. Gemeenten krijgen steeds meer zorgtaken op hun bord, maar niet het geld om ze goed uit te kunnen voeren. De gaten die daardoor ontstaan, moeten maar opgevuld worden door burenhulp en mantelzorg. Het schrappen van de studiebeurs betekent dat hoger onderwijs weer een voorrecht wordt voor kinderen van ouders met geld.

  • (Jeugd)zorg en welzijnswerk gaan we zoveel mogelijk op buurt- en wijkniveau organiseren, in stadsdeelorganisaties die nauw verbonden zijn met de bewoners en bewonersorganisaties in hun stadsdeel. Dat werkt effectiever, zorgt voor meer zeggenschap voor bewoners en voorkomt dat mensen verdwalen in het woud van (concurrerende) organisaties.
  • Ondanks de forse bezuinigingen van dit kabinet, willen we zorgen dat voor iedereen die daarbij gebaat is, goede en passende dagbesteding mogelijk is.
  • De aanpak met laagdrempelige ontmoetings- en informatiepunten in de wijken (Stips en CJG's) wordt voortgezet als onderdeel van het zorg- en welzijnswerk op wijkniveau.
  • De gemeentelijke inzet bij de uitvoering van de jeugdzorg moet vooral gericht zijn op het 'normaliseren' van problemen: zoveel mogelijk werken met snelle, laagdrempelige ondersteuning in plaats van ingewikkelde indicatieprocedures en zwaardere vormen van hulp.
  • Er komt een nieuwe sporthal in de Wijert.
  • Omdat het belangrijk is dat kinderen voldoende bewegen en met sport in aanraking komen, zetten we het programma B-slim voort. De gemeente ondersteunt ouders met weinig geld om sporten en zwemlessen voor hun kinderen mogelijk te maken, onder andere via het Jeugdsportfonds.
  • Het Groninger Forum had er nooit moeten komen. Nu nog stoppen met de bouw is echter niet realistisch. Wel kan er bezuinigd worden op de exploitatiekosten en moet het een gebouw van en voor iedereen worden: niet van een kleine elite.
  • Om Stadjers meer in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, biedt elke gesubsidieerde instelling de stad eens per jaar een gratis voorstelling aan.
  • Er komen strengere afspraken die de geluidsnormen, tijdsduur en het aantal van de grote muziekevenementen vastleggen. Bij het maken van die afspraken worden omwonenden en organisatoren van evenementen betrokken.
  • De gemeente maakt afspraken met de schoolbesturen over een goede spreiding van de basisscholen over de stad en werkt achterstanden in de verbetering van de onderwijshuisvesting snel weg.

U bent hier