h

SP-succes: meer zeggenschap voor buurten

25 juni 2015

SP-succes: meer zeggenschap voor buurten

Woensdag 24 juni stelde de gemeenteraad vast hoe de komende jaren de volkshuisvesting in Groningen vorm krijgt. Veel voorstellen die de SP heeft gedaan hebben succes behaald en zijn vastgelegd.

Zo krijgen bewoners direct zeggenschap op hun omgeving, wordt de macht van huisjesmelkers beperkt en wordt het de inzet van het stadsbestuur om de voorraad sociale volkshuisvesting op peil te gehouden.

Afgelopen jaar heeft de SP buurtonderzoeken gedaan. Daaruit zijn voorstellen voortgekomen om de buurt weer van de bewoners te maken. Op initiatief van de SP krijgen Stadjers directe zeggenschap over het creëren van plaatsen waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Hierbij moet gedacht worden aan bankjes, tuintjes, speelvelden en parkjes.

Raadslid Mechteld van Duin:

“Het idee hierachter is dat wanneer mensen elkaar kennen de solidariteit in een buurt wordt versterkt. Zo is het makkelijker om bijvoorbeeld hulp te vragen of overlast te melden. Directe zeggenschap van de buurt is belangrijk omdat niemand de buurt zo goed kent als de bewoners zelf.”

Ook werd door de wethouder toegezegd dat bewoners eerder en beter worden betrokken bij het vaststellen van plannen die veel invloed op de buurt kunnen hebben. Van Duin:

“We zien dat bewoners te weinig betrokken werden bij het vaststellen van plannen in hun buurt.”

Huisjesmelkers worden in Groningen aan banden gelegd. Ondanks het kamer-overschot worden nog steeds schaarse gezinswoningen opgekocht om kamerverhuurpanden van te maken. Ook worden panden tot in alle marges uitgebreid, tot aan flatjes in stadstuintjes aan toe.

Van Duin:

“Dit moet worden gestopt. Schaarse gezinswoningen worden omgebouwd tot kleine, dure kamers terwijl er juist behoefte is aan kwalitatief goede en betaalbare jongerenhuisvesting. De particuliere woningmarkt faalt en laat zien dat het leidt tot hoge huurprijzen, slechte kwaliteit en een onevenwichtige woningverdeling.”

De SP heeft het afgelopen jaar meerdere voorstellen gedaan die in de woonvisie zijn opgenomen.

“Het zonnekoningengedrag moet eens afgelopen zijn,” aldus van Duin.

Na felle kritiek van de SP is de inzet van de woonvisie op het gebied van sociale huurwoningen gewijzigd door de raad. Van Duin:

“De wethouder accepteerde dat de voorraad betaalbare woningen de komende jaren daalt. Dit terwijl de vraag groeit en er nu al een tekort is.”

De SP verwacht van een PvdA-wethouder Volkshuisvesting dat hij alles op alles zet om de voorraad op peil te houden.

“Op initiatief van de SP zal het stadsbestuur zich inzetten om de voorraad in elk geval niet te doen afnemen. De SP zal dit de komende jaren scherp in de gaten houden. Beschikbaarheid van betaalbare woningen wordt steeds belangrijker door lastenverzwaringen en inkomensdaling.”

De SP doet regelmatig voorstellen om de directe zeggenschap van bewoners nog verder uit te breiden, om huisjesmelkers nog meer aan te pakken en zet zich keihard in voor sociale huurwoningen. Het huidig college wil echter niets van deze plannen weten.

“We zullen steeds voorstellen blijven doen om dit voor elkaar te krijgen,” aldus Van Duin.

U bent hier