h
Visies op Groningen

Zorg en Welzijn

In de buurt, dicht bij de mensen organiseren

Op het gemeentelijk zorgterrein spelen twee belangrijke ontwikkelingen: bezuinigingen en decentralisatie.

Gemeenten krijgen meer zorgtaken op hun bordje en kunnen daardoor zorg en welzijn beter aan elkaar knopen en voorzieningen dichter bij de mensen organiseren. Maar ze moeten dat wel doen met veel minder geld dan er eerder voor beschikbaar was. De eerste ontwikkeling beoordelen we positief, de tweede negatief.

Ongetwijfeld zal de uitvoering door de gemeenten tot besparingen kunnen leiden. Maar om op voorhand enorme bezuinigingen in te boeken is onverantwoord. Het zal ertoe leiden dat gemeenten, die het financieel toch al moeilijk hebben, niet in alle gevallen de zorg kunnen bieden die nodig is. Het kabinet is van plan 40 procent van het budget van de huishoudelijke hulp af te halen, 12.5 procent van het jeugdzorgbudget en 25 procent van het budget voor dagbesteding en begeleiding. Allemaal taken die binnenkort door de gemeenten uitgevoerd worden.

Voor ons betekent bovenstaande dat we ons met kracht blijven verzetten tegen de bezuinigingen en dat we tegelijkertijd hard aan de slag gaan om te zorgen dat de mensen in Groningen wél in alle opzichten volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Mensen met een fysieke of psychische beperking hebben het recht om zelfstandig te wonen en moeten een beroep kunnen doen op vormen van dagbesteding, ontmoeting en recreatie. Sociaal isolement moet voorkomen komen en vrijwillige inzet voor de samenleving moet nog meer dan nu al het geval is, ook voor hen mogelijk gemaakt worden.

SP-wethouder Jannie Visscher heeft de afgelopen jaren breed respect afgedwongen voor de wijze waarop ze zorg en welzijn op de kaart zette. Met de lijn die ze daarbij uitgezet heeft, moeten we doorgaan. Dat betekent:

 • Bewoners van buurten en wijken krijgen ruim baan om hun activiteiten te ontplooien in sportverenigingen, buurtaccommodaties, verenigingen en netwerken.
 • De invloed van bewoners- en belangenorganisaties wordt verder versterkt zodat mensen hun eigen vorm van welzijn en zorg kunnen invullen binnen door de gemeenteraad gestelde grenzen.
 • (Gemeentelijke) belemmeringen die mensen tegenhouden om zich als vrijwilliger in te zetten voor activiteiten, als mantelzorger voor hun naaste worden weggenomen.
 • De lappendeken van overlegvormen in de wijken moet plaats maken voor een eenvoudige en heldere aanpak waarin de wijkbewoners daadwerkelijk wat te beslissen hebben.
 • De band tussen de wijken en hun organisaties enerzijds en het stadsbestuur anderzijds versterken we door elke wethouder een stadsdeel toe te wijzen
 • We zetten sterk in op het voorkomen van problemen. Signalen van woningcorporaties, huisartsen, onderwijs, kinderopvang en buurtwerkers dat er misschien iets mis is worden snel en praktisch opgepakt. Dat voorkomt ellende en levert besparingen op in de zwaardere vormen van zorg en hulpverlening.
 • De ontwikkeling van de Stips, de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en sociale teams wordt verder versterkt.
 • Voor de organisatie van welzijn en zorg nemen we afscheid van de veelheid aan elkaar beconcurrerende organisaties en gemeentelijke diensten en werken we toe naar stadsdeelinstellingen die alle taken in de nulde en eerste lijn uitvoeren en die dat doen in nauwe samenspraak met de bewonersorganisaties.
 • Er komt meer vertrouwen in de kennis en betrokkenheid van de professionals in welzijn en zorg. Allerlei controlemechanismen die gebaseerd zijn op wantrouwen schaffen we af. Daardoor komt meer tijd vrij voor het werk waarvoor professionals zijn: ondersteunen van (groepen) mensen en het bespaart fors in de kosten van overhead.
 • Het persoonsgebonden budget (PGB) is een groot goed. Mensen die daartoe in staat zijn kunnen hiermee hun eigen zorg regelen. Het systeem kent echter een aantal tekortkomingen. Die pakken we aan.
 • bestuurders van instellingen die werk uitvoeren met gemeentelijke middelen krijgen een salarisplafond van maximaal een wethoudersinkomen.

Meer informatie? Lees de SP-notitie 'Anders en Beter, om sociaal te blijven.'

U bent hier