h

Zestig successen de afgelopen vier jaar

20 november 2018

Zestig successen de afgelopen vier jaar

De SP is in Groningen actief in de gemeenteraad én daar buiten. Samen met bewoners, werkers in de zorg, winkeliers in Paddepoel en vele anderen werden er de afgelopen vier jaar grote en kleine successen geboekt. Hieronder leest u ruim vijftig successen in de zorg, huisvesting, aanpak huisjesmelkers, verkeer, werk en inkomen, onderhoud en groen. 
 
Met een grotere SP kunnen we samen nog meer bereiken om Groningen menselijker en socialer te maken. Op 21 november kunnen we samen een grote stap zetten. En ook daarna kan iedereen die zich organiseert en in actie komt, op onze steun rekenen. Want als we samen opstaan, kunnen we winnen.
 

Wonen en huisvesting

1. Samen met huurders hebben we voorkomen dat woningen in Oosterhoogebrug worden gesloopt
 
2. Voor de hoogste huren in Selwerd dwongen we een verlaging van de maandelijkse huur met 60 a 70 euro per maand af en samen met bewoners zorgden we er voor dat Nijestee de renovatie van woningen beter aanpakt en hogere vergoedingen in verband met overlast verstrekt. 
 
3. Door de jarenlange inzet van bewoners met steun van de SP, worden woningen aan de West-Indische Kade niet gesloopt, maar volledig gerenoveerd, zonder dat huurders daarvoor een huurverhoging betalen 
 
4. Huurders van de Cortinghborg krijgen door de steun van de SP lagere energie- en woonlasten 
 
5. De raad nam een motie van de SP aan waarin wordt opgeroepen om samen met de gemeente Ten Boer, gemeentelijke regie te voeren over de benodigde versterkingsopgave en te ondersteunen bij schadeherstel zodat de inwoners van Ten Boer geen individuele belangen strijd met de NAM en het Centrum Veilig Wonen hoeven te voeren.
 
6. Op aandringen van de SP, zorgden gemeente en corporaties voor de herhuisvesting van huurders aan de H.L. Wicherstraat en de Grunobuurt. In de Grunobuurt steunden we acties van huurders tegen de sloop van hun woningen. 
 
7. Op initiatief van de SP worden sociale huurwoningen in de stad niet op basis van loting verdeeld, omdat zo'n loting werkt willekeur in de hand. 
 
8. We hielden met andere partijen de bouw van een hoge toren op de festivallocatie aan het Reitdiephaven tegen.
 
9. Bewoners van Schildersbuurt hebben zich met steun van de SP met succes verzet tegen het optoppingen van woningen in hun buurt. 
 
10. De afgelopen jaren bouwen vastgoedbazen binnenplaatsen vol met wooncomplexen. De leefbaarheid en het woongenot van omwonenden wordt daarmee behoorlijk aangetast. Eerder vroeg de SP daarover al opheldering. Bewoners van het Pythagorascomplex in de Plantsoenbuurt stapten naar de rechter. Eind juli besliste de Raad van State dat de bouwvergunning voor appartementen op het binnenterrein van het Pythagorascomplex niet klopt en kregen bewoners dus gelijk. Daarover stelden we opnieuw met andere partijen vragen aan het college. 
 
11. In 2016 werden er bouwplannen voor de Reitdiepzone gemaakt, waarvan omwonenden zo schrokken, dat ze aan de bel trokken. Op aandringen van onder andere de SP zijn er door de gemeente verschillende inspraakmomenten georganiseerd zijn en kwam er een visie waarin de mening van omwonenden is meegenomen.
 
12. In de hele stad kwamen buurtbewoners in actie tegen de steeds groter wordende macht van vastgoedeigenaren. Een voorstel van de SP om vergunningen voor het bouwen van flats in tuinen opnieuw te bekijken en in te trekken is door de gemeenteraad aangenomen
 
13. De kantoorpanden aan de Steenhouwerskade zijn omgebouwd voor bewoning door jongeren.
 
14. Huurders van de containerwoningen aan het Damsterdiep voerden samen met de SP en met succes actie voor betere woonomstandigheden. Er kwamen veilige slagbomen, afsluiting complex, drangers, fietsenhokken en vocht- en schimmelproblemen werden opgelost. 
 
15. Op voorstel van de SP heeft de gemeente afspraken gemaakt over de kwaliteit en de prijs van internationale studentenhuisvesting en zet ze zich in voor tweetalige huurcontracten. 
 
16. Er komt op verzoek van de SP een gemeentelijk onderzoek naar de aanpak van schimmel in woningen
 

Jongerenhuisvesting

17. Na jarenlang aandringen van de SP, bewoners en huurders en diverse voorstellen, worden malafide verhuurders en bemiddelaars aangepakt.  
 
18. Een voorstel om een verhuurdersinspectie op te richten wordt door het stadsbestuur onderzocht.
 
19. Op initiatief van de SP gaat de gemeente een fonds creëren tegen malafide bemiddelingsbureaus. Huurders kunnen van het fonds gebruik maken om te hoge en verboden bemiddelingskosten aan te vechten.
 
20. De SP zorgde voor de komst van een meldpunt waar huurders terecht kunnen met klachten over bijvoorbeeld te hoge huurprijzen, slecht onderhouden woningen en intimidatie. 
 
21. De burgemeester zorgde er na aandringen van de SP voor dat aangiften tegen huisjesmelkers door de politie met voorrang worden behandeld.
 

Zorg

22. De gemeenteraad stemde in het het SP-voorstel Onze Thuiszorg waarmee we concurrentie in de zorg bestrijden en samenwerking te bevorderen. Zo wordt de thuiszorg anders en beter gemaakt. 
 
23. De gemeenteraad steunde het voorstel van de SP om bij het aangaan van nieuwe contracten met zorginstellingen de topinkomens aan banden te leggen. 
 
24. Na aanvankelijk een afwijzing van de gemeente, werd de subsidie aan het Odensehuis met twee jaar verlengd.
 
25. Nadat de SP schande sprak van denigrerende tips en adviezen van WIJ-website, werden deze geschrapt. 
 
26. De SP overtuigde dat het college minder geld aan uitvoering moest uitgeven, zodat de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten verhoogd kon worden. 
 

Werk

27. Op initiatief van de SP heeft de gemeente een nabetaling gedaan aan Portugese betonijzervlechters die bij de bouw van het Forum en de vernieuwing van de Oostelijke ringweg zijn onderbetaald.
 
28. Bij de aanbesteding van de Zuidelijke ringweg heeft de SP afgedwongen dat schijnconstructies door aannemers onmogelijk zijn gemaakt. Samen met de FNV en de PvdA is daardoor arbeidsuitbuiting voorkomen. Ook is bereikt dat het werk voor een groot deel is gegund aan regionale aannemers zodat de aanleg van de Zuidelijke ringweg de werkgelegenheid in stad en omgeving ten goede komt.
 
29. Sinds jaar en dag worden de fietsenstallingen in de stad bewaakt door mensen die op de arbeidsmarkt niet zoveel kansen hebben. Door inzet van de SP is voorkomen dat dit werk uitgevoerd gaat worden door studenten of mensen die hetzelfde werk met behoud van uitkering doen.
 
30. Met succes zorgden we er met de PvdA voor dat de gebouwenbeveiligers bij de gemeente in dienst kwamen toen hun werkgever Veiligheidszorg Noord failliet ging.
 

Inkomen

31. Vanaf december 2016 verstrekt de gemeente op initiatief van de SP speelgoed- en kledingbonnen aan kinderen die in armoede opgroeien.
 
32. Tegen de eigen regels in werden aanvragers voor een bijstandsuitkering door de gemeente verzocht om bankafschriften van drie maanden te sturen en daarop uitgaven duidelijk zichtbaar te vermelden. Na kritiek van de SP is de gemeente daarmee gestopt.
 
33. Nadat de SP aan de bel trok, gaf de gemeente toe dat zij onterecht persoonlijke gegevens van minima aan Menzis heeft verstrekt en nam zij maatregelen om herhaling te voorkomen.
 
34. Op verzoek van de SP is de gemeente snel in actie gekomen om gedupeerden van het faillissement van Bureau Integraal de helpende hand te bieden.
 
35. Na jarenlang aandringen door de SP-fractie stopt de gemeente met het financieren van commerciële bewindvoerders en gaat zij beschermingsbewind zelf gratis aanbieden.
 

Verkeer

36. Het alternatief van de SP en ChristenUnie voor de toekomst van het Oosterhamriktracé wordt meegenomen in de besluitvorming. De belangstelling voor het alternatief blijkt groot.Boze bewoners die vinden dat er niet naar hen geluisterd wordt, kunnen rekenen op de steun van de SP. Zij brachten D66 en Groenlinks aan het twijfelen.
 
37. Tegen het onzalige plan om de bussen grotendeels uit de binnenstad heeft de SP 2.500 handtekeningen verzameld en namens vele Stadjers en organisaties aangeboden aan de gemeenteraad. Ook stelden wij een alternatief plan voor om de Grote Markt en de A-Kerkhof bereikbaar te houden. Door onze acties kwamen er pendelbusjes, zodat de binnenstad voor onder andere mensen die slecht ter been zijn, bereikbaar blijft. 
 
38. Het college nam het idee van de SP om bewonersorganisaties en het OV-platform te betrekken bij veranderingen in buslijnen of rijroosters over. 
 
39. Na aandringen van de SP en omwonenden, zijn er maatregelen genomen om de geluidshinder van de tijdelijks busburg over de Paterswoldseweg te verminderen. 
 
40. We namen het initiatief tot een hoorzitting over verkeersveiligheid in de wijken, waarin bewoners en organisaties de mogelijkheid kregen de verkeersknelpunten toe te lichten. Vervolgens is door de raad een miljoen euro extra beschikbaar gesteld om die knelpunten de komende jaren op te lossen.
 
41. Het oorspronkelijke plan van de gemeente om dwars door park Selwerd een fietssnelweg aan te leggen stuitte op veel tegenstand van bewoners. Samen met de SP hebben zij actie gevoerd om hun wensen in de plannen opgenomen te krijgen. Voor een deel heeft dit succes gehad: vooral het onzalige idee om de fietsers op de kruising met de Eikenlaan voorrang te geven is afgeblazen. Het eerdere idee van de SP om een fietstunnel aan te leggen,  is inmiddels door veel andere partijen overgenomen.
 
42. Rond de vernieuwing van de Zuidelijke ringweg heeft de SP met resultaat een groot aantal verbeteringen voorgesteld: de fietstunnel bij de Papiermolen wordt toch aangelegd, bij Hoogkerk en de Buitenhof wordt extra stil asfalt aangelegde fietsoversteek bij de Brailleweg wordt verbeterd, de ringweg wordt aardbevingsbestendig gebouwd en de luchtkwaliteit in de tunnels zal worden verbeterd.
 

Zeggenschap

43. Ons idee om wethouders ook de verantwoordelijkheid voor een wijk te geven, waarmee zij voor  inwoners, bedrijven en bewonersorganisaties het aanspreekpunt zijn, is gerealiseerd. Ook het werken met wijkbudgetten waar wij jarenlang voor hebben gepleit, is van start gegaan. 
 
44. Nadat de SP en de ChristenUnie het college kritisch bevroegen waarom bewoners van het Hoornse meer niet eerder en meer betrokken zijn bij het ontwikkelen van een horecapaviljoen, zegde het college verbetering toe. 
 
45. Op initiatief van de SP krijgen bewoners directe zeggenschap over het creëren van plaatsen waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Hierbij moet gedacht worden aan bankjes, tuintjes, speelvelden en parkjes. 
 

Natuur en milieu 

46. De SP nam het initiatief tot en raadsonderzoek naar de rol van de projectorganisatie Warmtestad en het college bij het stopzetten van de winning van aardwarmte.
 
47. De plannen voor het sterk verbreden van het fietspad door Park Selwerd zijn flink aangepast. Door de protesten van omwonenden werd in het voorjaar van 2016 de kap van meer dan 70 bomen tegengehouden.
 
48. Het voorstel om mensen per zak of per kilo afval te laten betalen (diftar) is tegengehouden. De SP diende een 5-puntenplan in om het probleem van afval samen op te lossen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat er voor huishoudens meer mogelijkheden komen om afval te kunnen scheiden.
 
49. Na vragen van de SP is de gemeente gestopt met het verzamelen van persoonsgegevens via de huisvuilpas, naar aanleiding van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
50. We zorgden er voor dat het overgebleven geld voor onderhoud van het Stadspark, voor dit park beschikbaar blijft. De Heemtuin blijft ook in de toekomst voor vrijwilligers onderhouden en zij krijgen daarvoor op initiatief van de SP meer steun van de gemeente. 
 
51. In Vierverlaten bij Hoogkerk heeft de SP zich samen met bewoners ingezet om de omgevingsvervuiling veroorzaakt door een puinverwerkingsbedrijf te beëindigen. 
 

Veiligheid

52. Op aandringen van de SP werden mosquito's bij Bakker Bart en de Nassauschool uitgezet. 
 

Samenleven

53. Op initiatief van de SP vergoedt de gemeente de kosten van tandartscontroles van onverzekerbare vreemdelingen
 
54. De gemeenteraad steunde een motie van de SP voor de uitbreiding van het Kinderpardon.
 

Sport, onderwijs, cultuur

55. De SP overtuigde B&W ervan dat de problemen met het binnenklimaat van de Leon van Gelderschool aangepakt moet worden
 
56. We overtuigden andere partijen ervan dat inwoners mee kunnen praten over de toekomst van het nieuwe muziekcultuurcentrum De Oosterpoort.
 
57. Samen met de PvdA zorgen we ervoor dat twee teams van het Groningen Dance Center gemeentelijke subsidie kregen om mee te doen aan de WK Dance in Glasgow, waar de teams in de prijzen vielen.  
 
58. In Beijum zorgden jongeren er samen met de SP voor dat de gemeente verlichting op hun voetbalveldje plaatste, zodat er in de winter ook na vijf uur 's middags gevoetbald kan worden.
 
59. We voorkwamen de dreigende sluiting van de laagdrempelige sportvoorziening Kelderwerk
 
60. ROOD voerde samen met de skaters actie én zij boekten succes: de Groningse skateparken werden schoongemaakt en van verlichting voorzien.

U bent hier